Araştırıcı Özgeçmiş Bankası

"APGEM hizmetlerinden faydalanabilmek, Akademik Performans Sistemine proje, yayın ve bilimsel aktivite eklemek için Yeni Kayıt seçeneğini kullanarak Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıt olabilirsiniz."

"APGEM Araştırıcı Özgeçmiş Bankasına kayıtlı iseniz Araştırıcı Özgeçmişi Düzenleme seçeneğini kullanarak güncelleme yapabilirsiniz."


Yayın Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine yayınlarınızı eklemek için Yeni Yayın Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yayınlarınızda düzenleme yapmak için Yayınlarımı Görüntüle seçeneğini kullanabilirsiniz. "


Proje Takip Merkezi

"Akademik Performans Sistemine projelerinizi eklemek için Yeni Proje Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz.

Proje bilgilerinizde düzenleme yapmak için Proje Durumu Güncelleme seçeneğini kullanabilirsiniz."


Bilimsel Aktivite Takip Mrkz

"Akademik Performans Sistemine bilimsel aktivitelerinizi eklemek için bu modülü kullanabilirsiniz. (Yakında...)"


  • Yeni Bilimsel Aktivite Ekle
  • Bilimsel Aktivite Güncelleme

Kütüphane

"Çalışma alanına yönelik anahtar kelimelerle konu uzmanı aramak için Uzman Arama seçeneğini,

Yazar adı ve Yayın adına göre yayın aramak için Yayın Arama seçeneğini,

Proje temsilcisi ismi, proje adı ve proje kaynağına göre proje aramak için Proje Arama seçeneğini kullanabilirsiniz."


En Çok Başvurulan Projeler

"En çok başvurulan projelere ait bilgileri bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Faydalı Linkler

"Projelerle ilgili dış bağlantılara bu bölümden erişebilirsiniz."

Sıkça Sorulan Sorular

"Projelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını bu bölümde inceleyebilirsiniz."

Site Haritası

"Site Haritası"


CV - Formlar

"CV örnekleri ve APGEM yazılı başvurularda kullanılan formlar."

Önemli Not: Online başvurulara (örn. Proje Takip Formu) ait formlar bu bölümde değildir.


Duyuru

"APGEM duyuru arşivi"


İletişim

"APGEM İletişim Bilgileri"Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için 6963 numaralı telefonu arayarak veya inancsoylu@akdeniz.edu.tr e-posta adresinden İnanç Soylu ile irtibata geçebilirsiniz.
 
Şablon
Kalkınma Ajansları

GENEL BİLGİLER


Kalkınma Ajansları Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı olarak çalışan kendine has teknik ve bütçe sistemi olan, merkezi ve yerel idareden bağımsız, kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortaklığında yönetilen bir tüzel kişiliktir.

   

DESTEK TÜRLERİ


1. Mali Destek Türleri

1.1. Doğrudan Finansman Desteği

1.1.1. Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destek

Teklif Çağrısı Yöntemiyle Proje Desteği 4 dönemden oluşur:

Teklif Çağrısı Dönemi
Teklif çağrısı ilanı ile son başvuru tarihi arası 45- 90 gündür.
Teklif çağrısının ilanı, açılış toplantısının düzenlenmesi, bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, tekliflerin kabul edilmesi aşamalarından oluşur.
Değerlendirme Dönemi
Ön İnceleme- İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü-Ajans Uzmanları tarafından yapılır.     
Mali ve Teknik Değerlendirme ise Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılır.
Başarılı proje listesinin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile tamamlanır.
Sözleşme Dönemi
Bu dönemin aşamaları başarılı proje sahiplerinin sözleşmeye davet edilmesi, sözleşmelerin imzalanması ve uygulama dönemine geçişten oluşur.
Uygulama Dönemi
Sözleşme döneminin ardından uygulama dönemine geçilecektir.
 
1.1.2. Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteğinin Amaçları:
·Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına katkı sağlamak,
·Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasını sağlamak,
·Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapılmasını sağlamak
·Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
·Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamaktır.   

Destekten Yararlanacaklar:
·Yerel yönetimler
·Üniversiteler
·Diğer kamu kurum ve kuruluşları
·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
·Sivil toplum kuruluşları
·Birlikler ve kooperatifler
 
1.1.3. Güdümlü Proje Desteği

Desteğin Amacı; Fikrin ve genel çerçevenin oluşturulması Ajans tarafından yapılan güdümlü proje desteği bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır.
Desteğin İçeriği; Bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ile işletmelerin ortak kullanımına açık; fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içerir.
Destekten Yararlanacaklar:
·Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
·Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
·Diğer kamu kurum ve kuruluşları
·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri,
·Sivil toplum kuruluşları
·Endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri.

 

1.2. Faiz desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. 2012’de verilmeye başlanacaktır.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) , çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri
yararlanabilir.

 

1.3. Faizsiz kredi desteği

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzundaki usul ve esaslar dâhilinde Ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır. 2012’de verilmeye başlanacaktır.

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) , çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri
yararlanabilir.

 

2. Bilgilendirme ve  Eğitim Faaliyetleri

Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yeri, zamanı ve içeriği, uygun duyuru vasıtalarıyla ilan edilir ve ilgili Kalkınma Ajansının internet sitesinde yayınlanır.
Bilgilendirme ve eğitim toplantıları; potansiyel başvuru sahiplerinin kolayca ulaşabilecekleri yerlerde, herkese açık ve ücretsiz olarak yapılır. Yeterli sayıda ve iletişimi zorlaştırmayacak büyüklükteki gruplarla düzenlenecek olan toplantılar, potansiyel yararlanıcılara eşit erişimi sağlamak için, bölge içinde farklı yerlerde ve zamanlarda tekrarlanabilir.
 
3. Potansiyel Başvuru Sahiplerine Teknik Yardım

Kalkınma Ajansları, her proje teklif çağrısı döneminde, şeffaflık, açıklık ve tam rekabet koşullarının sağlanması amacıyla, proje teklif çağrısı yapılan öncelik alanları temel alınarak, proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması konularında, potansiyel başvuru sahiplerine bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini içeren teknik yardım hizmetleri sağlar.
Kalkınma Ajansları ayrıca, potansiyel başvuru sahipleri için başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları ve atölye çalışmaları düzenler veya düzenletir.

Yardımdan Yararlanacaklar:
·Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri
·Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri
·Diğer kamu kurum ve kuruluşları
·Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
·Sivil toplum kuruluşları

 
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Destek Programlarına açıklanan program başlıklarına göre
·    Yerel yönetimler
·    Üniversiteler
·    Diğer kamu kurum ve kuruluşları
·    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
·    Sivil toplum kuruluşları
·    Birlikler ve kooperatifler
·    Kar amacı güden işletmeler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler
başvurabilirler.
 
BAŞVURU ŞEKLİ 
Başvurular ilgili Kalkınma Ajansının başvuru rehberinde belirtildiği şekilde, rehberdeki kural ve koşullara uygun olarak ve ekleriyle birlikte eksiksiz doldurularak yapılır. Başvuru sahipleri, proje teklifinin bütçe kısmında, proje kapsamında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği faaliyetleri ve ihtiyaç duyduğu kaynağı, gerekçeleri ve harcama programını da açıkça belirtmek suretiyle açıklamak zorundadır.
Başvurular Kalkınma Ajansına proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarihi ve saatinden önce elden veya posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Necatibey Cad.No.108 06100 Yücetepe/ANKARA
Tel: 0 (312) 294 50 00
Fax: 0 (312) 294 68 77
e-mail: bilgi@kalkinma.gov.tr
 
İLGİLİ BAĞLANTI

 http://www.kalkinma.gov.tr/bolgesel.Portal

http://www.baka.org.tr/
 
 
Bu formun son güncellenme tarihi : 01.04.2012